Grondwet van de Verenigde Staten

Grondwet van de Verenigde Staten

door Amerikaanse politiek

Wij, het volk van de Verenigde Staten, verordenen en vestigen deze Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika, met als doel een meer perfecte unie te vormen, gerechtigheid te vestigen, de binnenlandse rust te verzekeren.

in de gemeenschappelijke verdediging te voorzien, het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht te beveiligen.

ARTIKEL 1
Afdeling 1
Alle hierin toegekende wetgevende machten zullen berusten bij een Congres van de Verenigde Staten, dat zal bestaan uit een Senaat en een Huis van Afgevaardigden.
Afdeling 2
1. Het Huis van Afgevaardigden zal worden samengesteld uit leden die elk tweede jaar door het volk van de afzonderlijke Staten worden verkozen, en de kiesmannen in elke Staat moeten de kwalificaties bezitten die vereist zijn voor kiesmannen van de grootste tak van de wetgevende macht van de Staat.
2. Niemand kan afgevaardigde zijn zonder de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt te hebben en burger van de Verenigde Staten van Amerika te zijn geweest gedurende zeven jaar en, indien gekozen, zonder inwoner te zijn van de Staat waarvoor hij zal gekozen zal zijn.
3.(Afgevaardigden en directe belastingen zullen worden verdeeld onder de afzonderlijke Staten die in deze Unie kunnen worden opgenomen, in verhouding tot hun respectieve bevolkingscijfers, die bepaald zullen worden door bij het totaal aantal vrije personen, inclusief personen die in dienst zijn voor een bepaalde tijd en exclusief onbelaste Indianen, drie vijfde van alle andere personen te tellen.)
(De voorgaande zin werd vervangen door het XIVe Amendement, Afdeling 2.)
De feitelijke telling zal plaatsvinden binnen drie jaar na de eerste bijeenkomst van het Congres van de Verenigde Staten, en binnen elke volgende termijn van tien jaar, op de wijze die door het Congres bij wet zal worden bepaald. Het aantal afgevaardigden zal niet hoger zijn dan een voor elke dertigduizend, maar elke Staat zal ten minste een afgevaardigde hebben; en totdat een dergelijke telling is gehouden, zal de Staat New Hampshire het recht hebben om er 3 te kiezen; Massachusetts 8; Rhode Island en Providence Plantation 1; Connecticut 5; New York 6; New Jersey 4; Pennsylvania 8; Delaware 1; Maryland 6; Virginia 10; North Carolina 5; en Georgia 3.
Wanneer plaatsen openvallen in de vertegenwoordiging van een Staat, zal de uitvoerende overheid van die Staat overgaan tot het uitschrijven van een bevel tot verkiezingen teneinde deze openstaande plaatsen te vullen.
4. Het Huis van Afgevaardigden zal zijn Voorzitter en ander ambtenaren verkiezen en zal de uitsluitende macht bezitten voor de bijzondere inbeschuldigingstelling.
Afdeling 3
1. De Senaat van de Verenigde Staten zal zijn samengesteld uit twee Senatoren van elke Staat, (die gekozen worden door de Wetgevende macht van die Staat),(De woorden tussen haakjes zijn vervangen door het XVIIe Amendement, Afdeling 1.) voor een periode van zes jaar; en elke Senator zal een stem hebben.
2. Onmiddellijk nadat zij vergaderd zijn volgend op de eerste verkiezing, zullen zij zo gelijk mogelijk in drie groepen verdeeld worden. De zetels van de Senatoren uit de eerste groep zullen vrijkomen bij het verstrijken van het tweede jaar, die van de tweede groep bij het verstrijken van het vierde jaar, en die van de derde groep bij het verstrijken van het zesde jaar, zodat een derde elk tweede jaar kan worden gekozen (en wanneer zetels vrijkomen door ontslag of op een andere wijze, tijdens het reces van de wetgevende macht van enige Staat, kan de uitvoerende macht van die Staat een tijdelijke aanstelling verrichten tot de volgende Wetgevende vergadering in de bezetting van de vrijgekomen zetels zal voorzien.) (De woorden tussen haakjes zijn vervangen door het XVIIe Amendement, Afdeling 2.)
3. Niemand kan Senator zijn, zonder de leeftijd van dertig jaar bereikt te hebben, en burger van de Verenigde Staten van Amerika te zijn geweest gedurende negen jaar en indien gekozen, zonder inwoner te zijn van de Staat waarvoor hij gekozen zal zijn.
4. De Vice-President van de Verenigde Staten zal de Voorzitter van de Senaat zijn, maar zal geen stemrecht hebben tenzij bij staking van stemmen.
5. De Senaat zal zijn andere ambtenaren kiezen, en tevens een voorzitter pro tempore, bij afwezigheid van de Vice-President, of wanneer hij het ambt van President van de Verenigde Staten zal bekleden.
6. De Senaat zal de uitsluitende macht hebben om alle bijzondere beschuldigingen te beslechten. Wanneer zij hiertoe bijeenzijn, zullen zij onder ede of belofte staan. Wanneer de President van de Verenigde Staten in beschuldiging is gesteld zal de Senaat door de Chief Justice worden voorgezeten; en niemand zal kunnen worden veroordeeld zonder de meerderheid van twee derde van de aanwezige leden.
7. Een veroordeling in een geval van bijzondere inbeschuldigingstelling zal niet verder reiken dan de ontzetting uit een ambt, en ontzetting uit het recht om eender welk ereambt, vertrouwensambt of bezoldigd ambt binnen de Verenigde Staten te bekleden; de veroordeelde partij zal niettemin gehouden zijn tot en onderworpen zijn aan een aanklacht, proces, veroordeling en bestraffing, volgens de wet.
Afdeling 4
1. De tijd, plaats en wijze waarop Senatoren en Afgevaardigden worden gekozen, zullen in elke Staat door diens wetgevende macht voorgeschreven worden; het Congres mag evenwel ten allen tijde bij wet tot het maken of wijzigen van dergelijke voorschriften overgaan, behalve met betrekking tot de plaatsen waar Senatoren gekozen worden.
2. Het Congres zal minstens eenmaal per jaar vergaderen, en die samenkomst zal plaatsvinden (op de eerste maandag van December), (De woorden tussen haakjes zijn vervangen door het XXe Amendement, Afdeling 2.)tenzij het Congres bij wet een andere dag zal vaststellen.
Afdeling 5
1. Elk Huis zal de rechter zijn over de verkiezingen, de verkiezingsresultaten en de kwalificaties van zijn eigen leden, en een meerderheid in elk Huis zal het quorum vormen voor de werkzaamheden; een kleiner aantal kan evenwel de werkzaamheden van dag tot dag schorsen, en kan gemachtigd worden om de aanwezigheid van afwezige leden af te dwingen of de wijze en onder de sancties door elk Huis te bepalen.
2. Elk Huis kan zelf de eigen werkwijze bepalen, zijn leden wegens ordeverstoring bestraffen en, met twee derde meerderheid een lid uitsluiten.
3. Elk Huis zal een verslag van zijn werkzaamheden bijhouden, en dit van tijd tot tijd publiceren, met uitzondering van de delen waarvan zij oordelen dat ze geheimhouding vereisen; en de voor- en tegenstemmen van de leden van ieder Huis over eender welk punt zullen in het verslag worden opgenomen op verzoek van een vijfde van de aanwezigen.
4. Geen Huis zal tijdens de zitting van het Congres, zonder toestemming van het andere Huis, de werkzaamheden schorsen voor meer dan drie dagen, noch de zitting verplaatsen naar een andere plaats dan die waar de twee Huizen zetelen.
Afdeling 6
1. De Senatoren en Afgevaardigden zullen voor hun diensten een vergoeding ontvangen, die bij wet vastgesteld en door de schatkist van de Verenigde Staten zal worden uitbetaald. Zij zullen in alle gevallen, uitgezonderd hoogverraad, ernstig misdrijf en verstoring van de openbare vrede, tegen arrestatie gevrijwaard zijn gedurende hun aanwezigheid op de zitting van hun respectieve Huizen en tijdens hun weg van en naar dezelfde; en voor enige toespraak of enig debat in een Huis zullen zij niet ondervraagd worden op een andere plaats.
2. Geen Senator of Afgevaardigde kan, gedurende de periode waarvoor hij gekozen was, aangesteld worden voor enig openbaar ambt van de Verenigde Staten dat tijdens die periode opgericht werd, of waarvan het honorarium verhoogd werd; en geen enkel persoon die een ambt van de Verenigde Staten bekleedt, kan gedurende zijn ambtsuitoefening lid zijn van een van beide Huizen.
Afdeling 7
1. Alle wetsvoorstellen inzake het heffen van belastingen zullen uitgaan van het Huis van Afgevaardigden, maar de Senaat kan voorstellen doen, of ertegen in gaan met amendementen, zoals voor andere wetsvoorstellen.
2. Elk wetsvoorstel dat door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zal worden goedgekeurd, zal voorgelegd worden aan de President van de Verenigde Staten, vooraleer het wet wordt; als hij het goedkeurt, zal hij het tekenen, zoniet zal hij het terugsturen, samen met zijn bezwaren, naar dat Huis waarvan het is uitgegaan, waar de bezwaren omstandig in het verslag opgenomen worden en het wetsvoorstel opnieuw in overweging wordt genomen. Indien na deze heroverweging twee derde van dat Huis het eens zal zijn met de goedkeuring van het wetsvoorstel, zal het tesamen met de bezwaren naar het andere Huis gezonden worden, door wie het eveneens opnieuw in overweging zal worden genomen; en indien het goedgekeurd wordt door twee derde van dat Huis, zal het een wet worden. In alle dergelijke gevallen zullen de stemmen van beide Huizen bepaald worden door voor- en tegenstemmen, en zullen de namen van de personen die voor en tegen de wet stemmen opgenomen worden in het verslag van elk betreffend Huis. Indien enig wetsvoorstel niet is teruggestuurd door de President binnen de tien dagen (zondagen uitgesloten) nadat het hem is voorgelegd, zal het wet worden alsof hij het getekend had, tenzij het Congres door zijn schorsing van de werkzaamheden het terugsturen verhindert; in dat geval zal het geen wet zijn.
3. Enige verordening, resolutie of stemming waarvoor de eenstemmigheid van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden noodzakelijk is (behalve over de schorsing van de werkzaamheden), zal voorgelegd worden aan de President van de Verenigde Staten, en zal door hem goedgekeurd worden vooraleer zij rechtskracht zal verwerven; als hij haar afkeurt, zal zij door twee derde van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunnen worden aangenomen volgens de voorschriften en beperkingen inzake wetsvoorstellen.
Afdeling 8
1. Het Congres zal de macht hebben:
Om belastingen, rechten, taksen en accijnsen te heffen en te innen, om de schulden van de Verenigde Staten te betalen en te voorzien in de gemeenschappelijke verdediging en het algemeen welzijn; alle rechten, taksen en accijnsen moeten evenwel uniform zijn in heel de Verenigde Staten.
2. Om geld te lenen op het krediet van de Verenigde Staten.
3. Om de handel te regelen met vreemde naties, en tussen de afzonderlijke Staten en met de Indiaanse stammen.
4. Om in heel de Verenigde Staten een uniforme naturalisatieregel en uniforme wetten inzake faillissementen in te stellen.
5. Om geld te munten, de waarde te bepalen van dat geld en van vreemde munten, en de standaard vast te stellen van gewichten en maten.
6. Om te voorzien in de bestraffing van vervalsing van waardepapieren en van de gangbare munt van de Verenigde Staten.
7. Om postkantoren op te richten en postwegen aan te leggen.
8. Om de vooruitgang van de wetenschap en nuttige kunsten te bevorderen door, gedurende beperkte tijd, voor auteurs en uitvinders de exclusieve rechten van hun respectieve geschriften en uitvindingen veilig te stellen.
9. Om rechtbanken op te richten die ondergeschikt zijn aan het Hooggerechtshof.
10. Om piraterij, ernstige misdrijven tegen het volkenrecht te omschrijven en te bestraffen.
11. Om de oorlog te verklaren, kapersbrieven toe te kennen en regels op te stellen over gevangennemingen te land en te water.
12. Om legers op te richten en te ondersteunen, hoewel geen toekenning van geld voor dat doel langer zal gelden dan voor twee jaar.
13. Om een zeemacht op te richten en te handhaven.
14. Om het bestuur en de werking van de land- en zeemachten te reglementeren.
15. Om te voorzien in het oproepen van de strijdkrachten om de wetten van de Unie uit te voeren, opstanden te onderdrukken en invasies af te slaan.
16. Om te voorzien in de organisatie, bewapening en de discipline van de strijdkrachten, en in het bestuur over dat deel ervan dat gebruikt kan worden in dienst van de Verenigde Staten, waarbij het aan de Staten toekomt de officieren aan te duiden, en de strijdkrachten te trainen in overeenstemming met de discipline die door het Congres wordt voorgeschreven.
17. Om in alle mogelijke gevallen de uitsluitende wetgevende macht uit te oefenen in het district (niet groter dan tien vierkante mijl) dat, door afstand van afzonderlijke Staten en aanvaarding door het Congres, de zetel van de Regering van de Verenigde Staten kan worden, en om eenzelfde gezag uit te oefenen over alle plaatsen verworven met goedkeuring van de wetgevende macht van de Staat waarin die plaatsen zich bevinden, voor het oprichten van forten, magazijnen, arsenalen, droogdokken en andere noodzakelijke gebouwen.
18. Om alle wetten te maken die nodig en nuttig zullen zijn voor het tenuitvoerleggen van de voornoemde machten en alle andere machten die bij deze Grondwet toegekend zijn aan de Regering van de Verenigde Staten of aan enig department of enige ambtsdrager.

ZELF NAAR Amerika?

Bekijk alle 249 reizen naar Amerika

Afdeling 9
1. De migratie of invoer van die personen, die de huidige Staten als toelaatbaar zullen beschouwen, zal niet verboden worden door het Congres voor het jaar duizend achthonderd en acht hoewel een belasting of recht van ten hoogste tien dollar per persoon op zulke invoer mag worden geheven.
2. Het voorrecht van de habeas corpus akte kan niet worden ingetrokken, tenzij de openbare veiligheid dit vereist in geval van opstand of invasie.
3. Geen akte van burgerlijke dood of retroactieve wet mag worden aangenomen.
4. Geen personen of andere directe belastingen mogen worden opgelegd, tenzij evenredig met het resultaat van de volkstelling die hiervoor werd bevolen. (Gewijzigd door het XVIe Amendement.)
5. Geen belasting of recht zal worden geheven op goederen die uit enige Staat worden uitgevoerd.
6. Geen voorkeursbehandeling zal gegeven worden, door geen enkele handels- of fiscale regelementering, aan de havens van de ene Staat ten nadele van havens van andere Staten; noch zullen schepen in hun vaart naar of van een Staat verplicht worden om in een andere Staat aan te meren, uit te klaren of rechten te betalen.
7. Geen geld zal uit de Schatkist genomen worden dan voor een gebruik bepaald door de wet; en een regelmatige verklaring en verantwoording van de inkomsten en uitgaven van alle openbare financien zal van tijd tot tijd gepubliceerd worden.
8. Geen adellijke titel zal door de Verenigde Staten worden toegekend. En geen persoon die onder de Verenigde Staten een vertrouwensambt of bezoldigd ambt bekleedt zal, zonder de toestemming van het Congres, enig geschenk, honorarium, ambt of titel van enigerlei aard aannemen van enige koning, prins of vreemde staat.
Afdeling 10
1. Geen Staat zal toetreden tot enig verdrag, bondgenootschap of confederatie, noch kaperbrieven toekennen, geld munten, kredietbrieven uitgeven, zijn schulden betalen met andere waarden dan goud en zilvermunten, een akte van burgerlijke dood of een retroactieve wet of een wet die afbreuk doet aan de contractuele verplichtingen goedkeuren, of enige adellijke titel toekennen.
2. Geen Staat zal, zonder toestemming van het Congres, enige taks of recht opleggen op import of export van goederen, behoudens datgene wat volstrekt noodzakelijk is om zijn inspectiewetten uit te voeren; en de netto opbrengst van alle taksen en rechten, geheven op import of export van goederen, zal ten gebruike staan van de Schatkist van de Verenigde Staten; en alle dergelijke wetten zullen onderworpen zijn aan de herziening door en de controle van het Congres.
3. Geen Staat zal, zonder de toestemming van het Congres, enige tonneheffing opleggen, legertroepen of oorlogsschepen houden in vredestijd, een overeenkomst of verbond sluiten met een andere Staat of met een vreemde mogendheid, of oorlog voeren, tenzij hij daadwerkelijk wordt aangevallen, of in een zodanige onmiddellijke gevaarssituatie dat geen uitstel mogelijk is.

ARTIKEL II

Afdeling 1
1. De uitvoerende macht zal bij een President van de Verenigde Staten berusten. Hij zal zijn ambt bekleden gedurende een termijn van vier jaar, en samen met de Vice-President, die voor dezelfde termijn gekozen wordt, gekozen worden als volgt:
2. Elke Staat zal, op de wijze zoals diens Wetgevende macht voorschrijft, evenveel kiesmannen aanstellen als het totale aantal Senatoren en Afgevaardigden waarop de Staat recht kan hebben in het Congres, evenwel zal geen Senator of Afgevaardigde of persoon die een vertrouwensambt of bezoldigd ambt bekleedt onder de Verenigde Staten, als kiesman worden aangesteld.
3. (De kiesmannen zullen samenkomen in hun respectieve Staten en schriftelijk stemmen voor twee personen, waarvan tenminste een geen inwoner zal zijn van hun Staat. En zij zullen een lijst opstellen van alle personen voor wie gestemd werd, en het aantal stemmen voor elk vermelden, welke lijst zij zullen ondertekenen en waarmerken, en verzegeld overmaken aan de zetel van de Regering van de Verenigde Staten, gericht aan de Voorzitter van de Senaat. De Voorzitter van de Senaat zal, in aanwezigheid van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, alle certificaten openen, en de stemmen zullen dan worden geteld. De persoon die het grootste aantal stemmen heeft zal de President zijn, indien dat aantal een meerderheid is van het aantal aangestelde kiesmannen; en als er meerdere personen zijn met een dergelijke meerderheid, en zij een gelijk aantal stemmen hebben, dan zal het Huis van Afgevaardigden onmiddellijk schriftelijk een van hen tot President kiezen, en als geen enkele persoon een meerderheid heeft, dan zal het voornoemde Huis onder de eerste vijf op de lijst op dezelfde wijze de President kiezen. Maar bij de verkiezing van de President zal de stemming per Staat geschieden, waarbij de vertegenwoordiging van elke Staat een stem heeft. Voor dat doel zal het quorum bestaan uit een lid of leden van twee derde van de Staten, en een meerderheid van alle Staten zal nodig zijn om een keuze te maken. Na de verkiezing van de President wordt in elk geval die persoon Vice-President, die het grootste aantal stemmen van de kiesmannen heeft. Maar als er twee of meer zouden zijn die gelijke stemmen hebben, zal de Senaat schriftelijk onder hen de Vice-President kiezen.) (Deze clausule werd vervangen door het XIIe Amendement.)
4. Het Congres bepaalt het tijdstip waarop de kiesmannen gekozen worden, en de dag waarop zij hun stemmen zullen uitbrengen, welke dag dezelfde zal zijn in geheel de Verenigde Staten.
5. Geen persoon tenzij een burger door geboorte, of een burger van de Verenigde Staten op het ogenblik van de aanvaarding van de Grondwet, zal verkiesbaar zijn tot het ambt van President; evenmin zal enige persoon verkiesbaar zijn tot dit ambt die niet de leeftijd van vijfendertig jaar heeft bereikt en gedurende veertien jaar verbleven heeft binnen de Verenigde Staten.
6. (Wanneer de President uit zijn ambt wordt onzet, of wanneer hij overlijdt, ontslag neemt, of niet in staat is de machten en verplichtingen van zijn ambt te vervullen, zal dit ambt overgaan op de Vice-President; en het Congres kan bij wet voorzien in het geval van ontzetting, overlijden, ontslagname of onmogelijkheid van zowel de President als de Vice-President, en bepalen welke ambtenaar dan de taak van President zal vervullen, en deze ambtenaar zal aldus handelen tot de onmogelijkheid is verwijderd of een President gekozen zal zijn.) (Deze clausule werd gewijzigd door het XXe en XXVe Amendement.)
7. De President zal, op gezette tijden, voor zijn diensten een compensatie ontvangen die noch verhoogd noch verlaagd zal worden tijdens de termijn waarvoor hij gekozen zal zijn, en hij zal tijdens deze termjn geen andere vergoeding ontvangen van de Verenigde Staten of van enige Afzonderlijke Staat.
8. Voordat hij de uitvoering van zijn ambt zal aanvangen, zal hij volgende eed of belofte afleggen:
"Ik zweer (of beloof) plechtig dat ik getrouw het ambt van President van de Verenigde Staten zal uitoefenen, en dat ik naar best vermogen de Grondwet van de Verenigde Staten zal bewaren, beschermen en verdedigen."

Afdeling 2
1. De President zal opperbevelhebber zijn van het Leger en de Vloot van de Verenigde Staten, en van de strijdkrachten van de verschillende Staten wanneer zij tot de daadwerkelijke dienst van de Verenigde Staten geroepen worden; hij kan de schriftelijke mening vragen van de voornaamste ambtenaar van elk van de uitvoerende departementen, over enig onderwerp met betrekking tot de taken van hun respectieve ambten, en hij zal de macht hebben om uitstel en gratie te verlenen voor misdrijven tegen de Verenigde Staten, behalve in gevallen van bijzondere inbeschuldigingstelling.
2. Hij zal de macht hebben om na het advies en met de goedkeuring van de Senaat verdragen te sluiten, op voorwaarde dat twee derde van de aanwezige Senatoren ermee akkoord gaan; en hij zal ambassadeurs, andere gezanten en consuls, rechters van het Hooggerechtshof, en alle andere ambtenaren van de Verenigde Staten wier benoeming hierin niet op andere wijze geregeld is, en wier ambten zullen ontstaan bij wet voordragen en na het advies en met goedkeuring van de Senaat benoemen; maar het Congres kan naar eigen goeddunken bij wet de benoeming van lagere ambtenaren toekennen aan de President alleen, aan de gerechtshoven, of aan de departementshoofden.
3. De President zal de macht hebben om in alle openstaande plaatsen te voorzien die kunnen ontstaan tijdens het reces van de Senaat, via voorlopige benoemingen die op het einde van de volgende zitting van de Senaat zullen vervallen.
Afdeling 3
Hij zal van tijd tot tijd aan het Congres informatie verstrekken over de toestand van de Unie, en te hunner overweging die maatregelen aanbevelen die hij nodig en aangewezen acht; hij kan, bij buitengewone gelegenheden, beide Huizen of een enkel Huis samenroepen, en indien er een geschil bestaat tussen beide Huizen betreffende het tijdstip van reces, kan hij het reces vaststellen op dat tijdstip dat hij gepast acht; hij zal ambassadeurs en andere gezanten ontvangen; hij zal er zorg voor dragen dat de wetten getrouw worden uitgevoerd, en zal alle ambtenaren van de Verenigde Staten benoemen.
Afdeling 4
De President, Vice-President en alle openbare ambtenaren van de Verenigde Staten zullen uit hun ambt verwijderd worden na veroordeling op bijzondere inbeschuldigingstelling van hoogverraad, omkoperij of andere zware misdaden en misdrijven.

ARTIKEL III

Afdeling 1
De rechterlijke macht van de Verenigde Staten zal berusten bij een Hooggerechtshof, en in die ondergeschikte gerechtshoven die van tijd tot tijd door het Congres kunnen worden verordend en ingesteld. De rechters, zowel van het Hooggerechtshof als van de ondergeschikte gerechtshoven, zullen hun ambt uitoefenen zolang zij van goed gedrag zijn, en zullen op gezette tijden voor hun diensten een vergoeding ontvangen, die tijdens hun ambtsperiode niet verminderd zal worden.
Afdeling 2
1. (De rechterlijke macht zal zich uitstrekken tot alle kwesties van recht en billijkheid die zouden kunnen rijzen onder deze Grondwet, die wetten van de Verenigde Staten, en gesloten of nog te sluiten verdragen onder hun gezag; tot alle kwesties omtrent ambassadeurs, andere gezanten en consuls; tot alle kwesties van zeerecht en maritieme jurisdictie; tot geschillen tussen twee of meer Staten, tussen een Staat en burgers van een andere Staat, tussen burgers van dezelfde Staat die aanspraak maken op land dat hen door verschillende Staten werd toegekend, en tussen een Staat of zijn burgers, en vreemde Staten, burgers of onderdanen.)(Gewijzigd door het XIe Amendement.)
2. In alle kwesties waarbij ambassadeurs, andere gezanten en consuls zijn betrokken, en in kwesties waarin een Staat partij zal zijn, zal het Hooggerechtshof in eerste aanleg bevoegd zijn. In alle andere voornoemde gevallen zal het Hooggerechtshof beroepsbevoegdheid hebben zowel in rechte als in feite, met die uitzonderingen en volgens die regels die het Congres zal opstellen.
3. Behalve bij bijzondere inbeschuldigingstelling, zal de beoordeling van alle misdaden voor een jury gebracht worden; en deze processen zullen gehouden worden in de Staat waar de betreffende misdaden gepleegd zullen zijn; maar als ze niet gepleegd zijn binnen enige Staat zal het proces gehouden worden op die plaats of plaatsen die het Congres bij wet bepaald zal hebben.
Afdeling 3
1. Van hoogverraad tegen de Verenigde Staten zal enkel sprake zijn wanneer men er oorlog tegen voert of vijanden ervan aanhangt door hun hulp en steun te verstrekken. Niemand mag wegens hoogverraad worden veroordeeld dan op getuigenis van twee getuigen nopens dezelfde openbare daad, of dan op bekentenis in zitting met open deuren.
2. Het Congres zal de macht hebben om de straf voor hoogverraad te bepalen, maar in geen geval zal de veroordeling tot verlies van alle rechten wegens hoogverraad leiden tot eerverlies of verbeurdverklaring, tenzij tijdens het leven van de gevonniste persoon zelf.

ARTIKEL IV


Afdeling 1
Volledig geloof en vertrouwen zal gegeven worden in elke Staat aan de publieke akten, documenten en gerechtelijke akten van elke andere Staat. En het Congres kan bij algemene wetten de wijze voorschrijven waarop zulke akten, documenten en gerechtelijke akten zullen worden bewezen, en de gevolgen hiervan.
Afdeling 2
1. De burgers van elke Staat zullen gerechtigd zijn tot alle voorrechten en immuniteiten van de burgers in de verschillende Staten.
2. Een persoon die in enige Staat wordt aangeklaagd voor hoogverraad, ernstige misdrijven of andere misdrijven, en die het gerecht zal ontvluchten, en in een andere Staat zal worden gevonden, zal op aanvraag van de Uitvoerende macht van de Staat van waaruit hij is gevlucht, worden uitgeleverd aan de Staat die rechtsmacht heeft over het misdrijf.
3. (Geen persoon die in een Staat tot dienst of werk is gehouden, onder de wetten van die staat, en ontsnapt naar een andere Staat, zal tengevolge van enige wet of regel van die Staat ontslagen zijn van deze dienst of dit werk, maar zal worden uitgeleverd op vordering van de partij aan wie dergelijke dienst of werk verschuldigd is.) (Deze clausule is vervangen door het XIIIe Amendement.)
Afdeling 3
1. Nieuwe Staten kunnen door het Congres in de Unie toegelaten worden; maar geen nieuwe Staat zal gevormd of opgericht worden binnen de rechtsmacht van enige andere Staat, noch zal enige Staat gevormd worden door samenvoeging van twee of meerdere Staten, of delen van Staten, zonder toestemming van de Wetgevende macht van de betreffende Staten, en van het Congres.
2. Het Congres zal de macht hebben om te beschikken over en alle nodige regels en reglementen te maken met betrekking tot het territorium of andere bezittingen die tot de Verenigde Staten behoren; en niets in deze Grondwet zal uitgelegd worden op een wijze die de aanspraken van de Verenigde Staten of van een afzonderlijke Staat, zou kunnen schaden.
Afdeling 4
De Verenigde Staten zullen elke Staat van deze Unie een Replublikeinse regeringsvorm waarborgen en zullen elk van hen beschermen tegen invasie, en op verzoek van de Wetgevende macht, of de Uitvoerende macht (indien de Wetgevende macht niet kan worden samengeroepen), tegen binnenlands geweld.

ARTIKEL V

Het Congres zal amendementen voorstellen bij deze Grondwet, telkens wanneer twee derde van beide Huizen dat nodig zal achten, ofwel zal het Congres een conventie samenroepen op verzoek van de Wetgevende macht van twee derde van de verschillende Staten om amendementen voor te stellen; in beide gevallen zullen die amendementen, na ratificatie door de Wetgevende macht van drie vierde van de verschillende Staten of door conventies in drie vierde ervan, geldig zijn voor alle doeleinden en oogmerken, als deel van deze Grondwet, indien zij geratificeerd zijn door de Wetgevende macht van drie vierde van de verschillende Staten, of bij conventies in drie vierde ervan, aangezien zowel de ene als de andere wijze van ratificatie door het Congres kan worden voorgesteld, met dien verstande dat geen amendement voor het jaar duizend achthonderd en acht op enigerlei wijze de eerste en vierde bepaling in de Negende Afdeling van het Eerste Artikel mag beinvloeden; en dat geen staat, zonder zijn toestemming, ontroofd kan worden van zijn recht op gelijk stemrecht in de Senaat.

ARTIKEL VI

1. Alle schulden en overeenkomsten die voor het aannemen van deze Grondwet aangegaan werden, zullen onder deze Grondwet gelden tegen de Verenigde Staten zoals zij golden onder de Confederatie.
2. Deze Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten die in aansluiting erop zullen worden gemaakt, en alle verdragen die gesloten zijn of gesloten, zullen worden onder het gezag van de Verenigde Staten, zullen de hoogste wet vormen van het land, en de rechters van elke staat zullen erdoor gebonden zijn, niettegenstaande elke andersluidende bepaling in de Grondwet of wetten van enige Staat.
3. De voornoemde Senatoren en Afgevaardigden, en de leden van de Wetgevende machten van de verschillende Staten, en alle ambtenaren van de uitvoerende en gerechtelijke macht, zowel van de Verenigde Staten als van de Staten afzonderlijk, zullen door eed of belofte gebonden zijn om deze Grondwet te steunen; evenwel mag geen godsdienstig onderzoek ooit worden gevorderd als vereiste voor enig ambt of openbare opdracht onder de Verenigde Staten.

ARTIKEL VII

De ratificatie door de Conventies van negen Staten zal voldoende zijn om de Grondwet in werking te stellen tussen de Staten die de Grondwet hebben geratificeerd.

AMENDEMENTEN OP DE GRONDWET
Tien Oorspronkelijke Amendementen, van kracht op 15 december 1791.
(De eerste tien amendementen zijn tezamen aangenomen; zij vormen de "Bill of Rights".)
Toelichting: Tijdens de debatten in 1784 klaagden tegenstanders dat de Grondwet zoals hij toen voorlag de weg opende voor tirannie door de centrale overheid. Ze verlangden een 'bill of rights' die de onschendbare rechten van de individuele burgers zou neerleggen. Ook een aantal staten stelden dit als voorwaarde voordat ze bereid waren om de Grondwet te ondertekenen.
Op 25 september 1789 stelde het First Congress van de United States twaalf amendementen voor die rekening hielden met de meest gehoorde bezwaren. De eerste twee, die zich bezig hielden met het aantal kiezers dat iedere afgevaardigde vertegenwoordigde en de betaling van Afgevaardigen, werden niet geratificeerd. De andere tien werden, nadat ze door drie kwart van de wetgevers van de individuele staten waren betekend, de Bill of Rights.

Amendement I
Het Congres zal geen wet maken betreffende de instelling van een godsdienst, of die de vrije uitoefening van een godsdienst verbiedt; of die de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid beknot; of het recht van het volk om vreedzaam te vergaderen en het recht om zich tot de Regering te wenden voor het verhelpen van misstanden.
Amendement II
Daar een goed geordende strijdkracht noodzakelijk is voor de veiligheid van een vrije Staat, zal het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen niet worden beknot.
Amendement III
Geen soldaat zal, in vredestrijd, in een huis worden ingekwartierd zonder de toestemming van de eigenaar, noch in oorlogstrijd tenzij op een wijze voorgeschreven bij wet.
Amendement IV
Het recht van het volk op vrijwaring van zijn persoon, huis, papieren en bezittingen, tegen onredelijke huiszoekingen en belagen zal niet worden geschonden, en geen bevelschriften zullen worden verstrekt tenzij er gegronde redenen voor bestaan die door eed of belofte worden bekrachtigd, en die precies de te onderzoeken plaats beschrijven en de personen of zaken die gevat moeten worden.
Amendement V
Geen persoon zal vastgehouden worden ter verantwoording van een halsmisdrijf of andere schanddaad dan na aanklacht of dagvaarding door een Grand Jury, tenzij in kwesties die zich in de land of zeemacht, of in de strijdkrachten tijdens de dienst zelf, in tijden van oorlog of openbaar gevaar voordoen; evenmin zal iemand gedwongen worden om in strafzaken tegen zichzelf te getuigen, noch beroofd worden van leven, vrijheid of eigendom zonder een rechtmatig proces volgens de wet; noch zal prive-bezit opgeeist worden voor openbaar gebruik zonder rechtmatige vergoeding.
Amendement VI
In alle strafrechtelijke vervolgingen zal de beschuldigde recht hebben op een snel en openbaar proces, door een onpartijdige jury van de Staat en het district waar de misdaad is gepleegd, welke districten vooraf zullen zijn vastgelegd bij wet, en zal de beschuldigde recht hebben op informatie over de aard en de grond van de beschuldiging; om geconfronteerd te worden met getuigen tegen hem; om de getuigen in zijn voordeel op elke wettelijke wijze te doen dagvaarden, en om over de bijstand van een raadsman voor zijn verdediging te beschikken.
Amendement VII
In zaken van gemeen recht, waar de waarde van het geschil hoger zal zijn dan twintig dollar, zal het recht om de zaak voor een jury te laten beoordelen behouden blijven, en geen feit dat door een jury is beslecht zal door enig gerechtshof worden herzien dan volgens de wetten van het gemeen recht.
Amendement VIII
Buitensporige borgsommen zullen niet geeist worden, noch zullen buitensporige boetes of wrede en ongewone straffen opgelegd worden.
Amendement IX
De opsomming in de Grondwet van zekere rechten zal niet zodanig worden uitgelegd dat andere rechten van het volk hierdoor ontkracht of verminderd zouden worden.
Amendement X
De machten die door de Grondwet niet aan de Verenigde Staten toegekend zijn, of erdoor niet aan de Staten verboden zijn, zijn voorbehouden aan de afzonderlijke Staten, of aan het volk.
Amendement XI
gevoegd bij de Grondwet in februari 1795
De rechterlijke macht van de Verenigde Staten zal niet worden uitgelegd als zich uitstrekkend tot enig proces in recht in billijkheid dat ingespannen of vervolgd wordt tegen een Staat van de Verenigde Staten door burgers van een andere Staat of door burgers of onderdanen van enige vreemde Staat.
Amendement XII

De kiesmannen zullen samenkomen in hun respectieve Staten, en schriftelijk stemmen voor een President en een Vice-President, van wie tenminste een niet in dezelfde Staat woont als zijzelf.

geratificeerd in juni 1804
Zij zullen op hun stembiljet de naam noemen van de persoon die zij tot President verkiezen, en in afzonderlijke stembiljetten de persoon die zij tot Vice-President verkiezen; en zij zullen een afzonderlijke lijst opstellen van alle personen die stemmen voor het Presidentschap hebben gekregen, en van alle personen die stemmen voor het Vice-Presidentschap hebben gekregen, met vermelding van het aantal stemmen dat eenieder heeft gekregen, welke lijst zij zullen ondertekenen, waarmerken, en verzegeld overmaken aan de zetel van de Regering van de Verenigde Staten, gericht aan de Voorzitter van de Senaat.
De Voorzitter van de Senaat zal, in de aanwezigheid van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, alle certificaten openen, en de stemmen zullen dan worden geteld. De persoon die het grootste aantal stemmen heeft, zal de President zijn, indien dat aantal een meerderheid is van het totale aantal aangestelde kiesmannen; en als niemand een dergelijke meerderheid heeft, dan zal het Huis van Afgevaardigden onmiddellijk schriftelijk de President kiezen uit de personen, maar niet meer dan drie, met de meeste stemmen van de lijst van kandidaten voor het Presidentschap; voor dat doel zal het quorum bestaan uit een lid of leden van twee derde van de Staten, en een meerderheid van alle Staten zal nodig zijn om een keuze te maken. (En als het Huis van Afgevaardigden geen President gekozen zal hebben wanneer het kiesrecht hen toevalt, voor de eerstkomende vierde dag van maart, dan zal de Vice-President het Presidentschap waarnemen, zoals bij het overlijden of een andere grondwettelijke onmogelijkheid van de President.)(De woorden tussen haakjes zijn vervangen door het XXe Amendement, Afdeling 3.)
De persoon die het grootste aantal stemmen heeft als Vice-President zal de Vice-President zijn indien dat aantal een meerderheid is van het totale aantal aangestelde kiesmannen, en als niemand een dergelijke meerderheid heeft, dan zal de Senaat de Vice-President kiezen uit de twee hoogste nummers op de lijst; voor dat doel zal het quorum bestaan uit twee derde van het totaal aantal Senatoren, en een meerderheid van het totale aantal zal noodzakelijk zijn om een keuze te maken. Maar geen persoon die grondwettelijk onverkiesbaar is voor het ambt van President zal verkiesbaar zijn voor dat van Vice-President van de Verenigde Staten.
Amendement XIII
geratificeerd in december 1865
1. Geen slavernij noch onvrijwillige dienstbaarheid, behalve als straf voor een misdrijf waartoe de betrokken persoon rechtmatig veroordeeld zal zijn, zal bestaan in de Verenigde Staten of in enig gebied dat aan hun bevoegdheid onderworpen is.
2. Het Congres zal de macht hebben om dit artikel uit te voeren door een passende wetgeving.
Amendement XIV
geratificeerd in juli 1868
1. Alle Personen, geboren of genaturaliseerd in de Verenigde Staten en aan hun jurisdictie onderworpen, zijn burgers van de Verenigde Staten en van de Staat waarin zij wonen. Geen Staat zal enige wet maken of afdwingen die de voorrechten of immuniteiten van burgers van de Verenigde Staten beknot, noch zal enige Staat een persoon van zijn leven, vrijheid of eigendom beroven zonder rechtmatig proces volgens de wet, of aan een persoon binnen zijn jurisdictie de gelijke bescherming van de wetten ontzeggen.
2. Afgevaardigden zullen onder de afzonderlijke Staten verdeeld worden in verhouding tot hun respectieve bevolkingscijfers, waarbij het volledig aantal personen in elke Staat wordt geteld exclusief de onbelaste Indianen. Maar wanneer bij enige verkiezing van de kiesmannen voor de President en de Vice-President van de Verenigde Staten, van de Afgevaardigden voor het Congres, van de uitvoerende en gerechtelijke ambtenaren van een Staat of de leden van de Wetgevende macht ervan, het Stemrecht wordt geweigerd aan mannelijke inwoners van een Staat die ouder zijn dan eenentwintig jaar en burgers zijn van de Verenigde Staten, of op enige wijze het stemrecht wordt beknot behalve wegens deelname aan rebellie of een andere misdaad, dan zal de basis voor vertegenwoordiging proportioneel verminderd worden, in de verhouding van het aantal van dergelijke mannelijke burgers tot het volledig aantal mannelijke burgers van die Staat die de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt.
3. Geen persoon zal een Senator of een Afgevaardigde voor het Congres zijn, of kiesman, of President en Vice-President, of een burgerlijk dan wel militair ambt houden, die eerst gezworen had de Grondwet te beschermen als Congreslid of als ambtenaar van de Verenigde Staten, of als een lid van enige Wetgevende macht van een Staat, of als een uitvoerend of gerechtelijk ambtenaar van enige Staat en die zich schuldig gemaakt heeft aan rebellie of opstand tegen de Verenigde Staten, of hulp en steun aan diens vijanden heeft verstrekt. Het Congres kan echter, met een stemming van twee derde van elk Huis deze onbekwaamheid opheffen.
4. De geldigheid van de openbare schuld van de Verenigde Staten, bij wet toegestaan, inbegrepen de schulden die aangegaan zijn om uitkeringen en premies te betalen voor het neerslaan van opstanden en rebellie, zal niet worden betwist. Maar noch de Verenigde Staten, noch enige Staat zal enige schuld of verplichting betalen of aangaan die voor medewerking aan opstand of rebellie tegen de Verenigde Staten zijn veroorzaakt, of ingaan op eisen tot schadeloosstelling voor verlies of emancipatie van enige slaaf; alle dergelijke schulden, verplichtingen en aanspraken zullen voor onwettig en nietig gehouden worden.
5. Het Congres zal de macht hebben om de bepalingen van dit artikel uit te voeren door een passende wetgeving.
Amendement XV
geratificeerd in maart 1870
1. Het stemrecht van de burgers van de Verenigde Staten zal door de Verenigde Staten of door enige Staat niet ontnomen of beknot worden op grond van ras, kleur, of de vroegere staat van slavernij.
2. Het Congres zal de macht hebben om de bepalingen van dit artikel uit te voeren door een passende wetgeving.
Amendement XVI
geratificeerd in februari 1913
Het Congres zal de macht hebben om belastingen te heffen en te innen op inkomens, ongeacht uit welke bron zij verkregen zijn, zonder verdeling onder de afzonderlijke Staten, en zonder rekening te houden met enig bevolkingsaantal of enige telling.
Amendement XVII
geratificeerd in mei 1913
1. De Senaat van de Verenigde Staten zal samengesteld zijn uit twee Senatoren van elke Staat, gekozen door het volk van die Staat voor een periode van 6 jaar; en elke Senator zal een stem bebben. De kiesmannen in elke Staat zullen de kwalificaties bezitten die vereist zijn voor de kiesmannen van de grootste tak van de wetgevende macht van de Staat.
2. Wanneer plaatsen openvallen in de vertegenwoordiging van een Staat in de Senaat, zal de uitvoerende overheid van die Staat overgaan tot het uitschrijven van een bevel tot verkiezingen teneinde deze openstaande plaatsen te vullen; nochtans kan de Wetgevende macht van enige Staat aan de Uitvoerende macht ervan een machtiging tot tijdelijke aanstelling verlenen totdat het volk door verkiezing in de openstaande plaats voorziet.
3. Dit amendement zal niet zo worden uitgelegd dat het invloed kan hebben op de verkiezing of de termijn van een Senator die gekozen is voordat het als deel van de Grondwet van kracht geworden is.
Amendement XVIII
geratificeerd in januari 1919 (herroepen door het XXIe Amendement)
1. Een jaar na de ratificatie van dit artikel zal de vervaardiging, verkoop of het vervoer van alkoholbevattende vloeistoffen binnen de Verenigde Staten, en de invoer naar of de uitvoer vanuit de Verenigde Staten en elk gebied dat onder hun jurisdictie ressorteert hierbij verboden zijn.
2. Het Congres en de afzonderlijke Staten zullen elk afzonderlijk de macht hebben om dit artikel door passende wetgeving uit te voeren.
3. Dit artikel zal niet gelden dan na ratificatie als een amendement tot de Grondwet door de Wetgevende macht van de afzonderlijke Staten, zoals voorzien in de Grondwet, binnen zeven jaar vanaf de datum waarop het door het Congres aan de Staten werd voorgelegd.
Amendement XIX
geratificeerd in augustus 1920
1. Het stemrecht van de burgers van de Verenigde Staten zal door de Verenigde Staten of door enige Staat niet ontnomen of beknot worden op grond van het geslacht.
2. Het Congres zal de macht hebben om de bepalingen van dit artikel door passende wetgeving uit te voeren.
Amendement XX
geratificeerd in januari 1933
Afdeling 1
De ambtstermijn van de President en de Vice-President zal eindigen op de middag van de twintigste dag van januari, en de termijn van Senatoren en Afgevaardigden op de middag van de derde dag van januari, van de jaren waarin die termijnen zouden zijn geeindigd indien dit artikel niet was geratificeerd; en de termijnen van hun opvolgers zullen dan beginnen.
Afdeling 2
Het Congres zal minstens eens per jaar samenkomen, en deze vergadering zal een aanvang nemen op de middag van de derde dag van januari, tenzij zij bij wet een andere dag zullen bepalen.
Afdeling 3
Indien op het tijdstip dat als het begin van de ambtstermijn van de President werd vastgesteld, de nieuwgekozen President overleden zal zijn, zal de nieuwgekozen Vice-President President worden. Indien er geen President gekozen zal zijn voor het tijdstip waarop de ambtstermijn van de President werd vastgesteld, of indien die nieuwgekozen President niet aan de voorwaarden zal hebben voldaan, dan zal de nieuwgekozen Vice-President optreden als President tot een President aan de voorwaarden zal hebben voldaan; en het Congress kan bij wet voorzien in het geval waarin noch een nieuwgekozen President noch een nieuwgekozen Vice-President aan de voorwaarden zal hebben voldaan, en in deze wet bepalen wie dan zal optreden als President, of de wijze bepalen waarbij een waarnemend persoon zal worden gekozen, en deze persoon zal dienovereenkomstig optreden totdat een President of Vice-President aan de voorwaarden zal hebben voldaan.
Afdeling 4
Het Congres kan bij wet voorzien in het geval van overlijden van enige persoon waaruit het Huis van Afgevaardigden een President kan verkiezen telkens wanneer het recht op keuze hen zal toevallen, en voorzien in het geval van overlijden van enige persoon waaruit de Senaat een Vice-President kan verkiezen telkens wanneer het recht op keuze hen zal toevallen.
Afdeling 5
Leden 1 en 2 zullen van kracht worden op de 15e dag van oktober volgend op de ratificatie van dit artikel. (okt. 1933).
Afdeling 6
Dit artikel zal niet gelden dan na ratificatie als een amendement tot de Grondwet door de Wetgevende macht van drie vierde van de afzonderlijke Staten binnen zeven jaar vanaf de datum waarop het werd voorgelegd.
Amendement XXI
geratificeerd in december 1933
Afdeling 1
Het achttiende artikel van de amendementen tot de Grondwet wordt hierbij herroepen.
Afdeling 2
Het vervoer en invoer in enige Staat, Grondgebied of Bezitting van de Verenigde Staten voor levering of gebruik van alkoholhoudende dranken, in strijd met de wetten ervan, is hierbij verboden.
Afdeling 3
Dit artikel zal niet gelden dan na ratificatie als een amendement tot de Grondwet door conventies in de afzonderlijke Staten, zoals voorzien in de Grondwet, binnen zeven jaar vanaf de datum waarop het door het Congres aan de Staten werd voorgelegd.
Amendement XXII
geratificeerd in februari 1951
Niemand zal meer dan tweemaal verkozen worden tot het ambt van President, en niemand die het ambt van President zal hebben bekleed of waargenomen voor meer dan twee jaar in een ambtstermijn waarin een andere persoon tot President was verkozen, zal meer dan eenmaal tot het ambt van President worden gekozen. Maar dit artikel zal niet toepasselijk zijn op enige persoon die het ambt van President vervult op het ogenblik dat dit Artikel door het Congres werd voorgesteld, en zal niet verhinderen dat enige persoon die het ambt van President bekleedt of waarneemt gedurende de termijn waarin dit Artikel van kracht wordt, het ambt van President bekleedt of waarneemt voor de resterende tijd van die termijn.
Amendement XXIII
geratificeerd in maart 1961
Het District waarin de zetel van de Regering van de Verenigde Staten gevestigd is, zal op de wijze die het Congres zal kunnen bepalen, volgende personen aanwijzen:
Een aantal kiesmannen voor de President en de Vice-President, gelijk aan het totaal aantal Senatoren en Afgevaardigden in het Congres waarop het District recht zou hebben indien het een Staat was geweest, maar in geen geval meer dan de minst bevolkte Staat; zij zullen toegevoegd worden aan de kiesmannen die door de Staten zijn aangesteld, maar zij zullen, voor het verkiezen van een President en Vice-President, beschouwd worden als kiesmannen die door een Staat zijn aangesteld; en zij zullen vergaderen in het District en zullen die plichten vervullen die door het twaalfde artikel van de amendementen worden bepaald.
Afdeling 2
Het Congres zal de macht hebben om de bepalingen van dit artikel door passende wetgeving uit te voeren.
Amendement XXIV
geratificeerd in januari 1964
Afdeling 1
Het recht van burgers van de Verenigde Staten om te stemmen in enige voorverkiezing of andere verkiezing van President of Vice-President, in verkiezing van kiesmannen voor de President of Vice-President, of van Senatoren of Afgevaardigden in het Congres, zal niet ontnomen of beknot worden door de Verenigde Staten of door enige Staat wegens het niet betalen van een personenbelasting of andere belasting.
Afdeling 2
Het Congres zal de macht hebben om de bepalingen van dit artikel door passende wetgeving uit te voeren.
Amendement XXV
geratificeerd in februari 1967
Afdeling 1
In het geval van ontzetting van de President uit zijn ambt, of zijn overlijden of aftreding, zal de Vice-President President worden.
Afdeling 2
Telkens als het ambt van de Vice-President niet bezet is, zal de President een Vice-President voordragen die het Ambt zal bekleden na goedkeuring door de meerderheid in beide Huizen van het Congres.
Afdeling 3
Telkens als de President aan de Voorzitter pro tempore van de Senaat en van het Huis van Afgevaardigden zijn geschreven verklaring overmaakt dat hij in de onmogelijkheid verkeert om de machten en de plichten van zijn ambt te vervullen, en totdat hij hun een schriftelijke verklaring van het tegendeel overmaakt, worden die machten en plichten vervuld door de Vice-President als Waarnemend President.
Afdeling 4
Telkens als de Vice-President en een meederheid van de voornaamste ambtenaren van de uitvoerende departementen of van een ander lichaam dat door het Congres bij wet bepaald kan worden, aan de Voorzitter pro tempore van de Senaat en van de Huis van Afgevaardigden hun geschreven verklaring overmaken dat de President in de onmogelijkheid verkeert om de machten en plichten van zijn ambt te vervullen, zal de Vice-President onmiddellijk de machten en plichten van het ambt op zich nemen als Waarnemend President.
Naderhand, wanneer de President aan de Voorzitter pro tempore van de Senaat en van het Huis van Afgevaardigden zijn geschreven verklaring overmaakt dat geen onmogelijkheid aanwezig is, zal hij de machten en plichten van zijn ambt hernemen tenzij de Vice-President en een meerderheid van de voornaamste ambtenaren van de uitvoerende departementen of van dat ander lichaam dat door het Congres bij wet bepaald kan worden, binnen vier dagen aan de Voorzitter pro tempore van de Senaat en van de Huis van Afgevaardigden hun geschreven verklaring overmaken dat de President in de onmogelijkheid verkeert de machten en plichten van zijn ambt te vervullen. Daarop zal het Congres over de kwestie beslissen, voor dat doel samenkomend binnen de achtenveertig uur indien het niet in zitting verzameld is. Indien het Congres, binnen eenentwintig dagen na ontvangst van laatstgenoemde schriftelijke verklaring, of, wanneer het Congres niet in zitting verzameld is, binnen eenentwintig dagen nadat het Congres verplicht was samen te komen, met twee derde meerderheid van beide Huizen bepaalt dat de President in de onmogelijkheid verkeert om de machten en plichten van zijn ambt te vervullen, zal de Vice-President deze vervullen als Waarnemend President; zoniet zal de President de machten en plichten van zijn ambt weer opnemen.
Amendement XXVI
geratificeerd in juli 1971
Afdeling 1
Het stemrecht van burgers van de Verenigde Staten die 18 jaar of ouder zijn, zal niet door de Verenigde Staten of door enige Staat op grond van hun leeftijd worden ontnomen of beknot.
Afdeling 2
Het Congres zal de macht hebben om de bepalingen van dit artikel door passende wetgeving uit te voeren.
NOOT: Ingevolge Artikel IV, Afdeling 3 van de Grondwet, toegepast door stemming in het Congres en referendum in het betreffende grondgebied, werd Alaska toegelaten tot de Verenigde Staten op 3 januari 1959, en Hawai op 21 augustus 1959.

Reizen Amerika

Specialisten Amerika

Stay tuned

Wil jij elke maand naar Amerika?

  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief boordevol foto's, prijsvragen en insider tips.
  • Ook ontvang je speciale deals van onze partners.
  • En profiteer je van de leukste kortingen op reisproducten.

Aanmelden nieuwsbrief

Amerika kenner
Sponsors